Oireachtas email policy and disclaimer

PaulConnaughton-2-150x150

Email memos and any attached files transmitted from the email system of the Houses of the Oireachtas Commission are intended solely for the addressee. They may contain confidential and/or privileged material. Any review, re-transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities, other than the intended recipient, is prohibited.

If you have received an email memo in error, please contact the sender and delete the material from all computers and storage devices.

No contract is created or implied by email memos originating from the email system of the Houses of the Oireachtas Commission.

Views expressed in this memo or in attachments thereto are not necessarily those of the Houses of the Oireachtas Commission.

It is the policy of the Houses of the Oireachtas Commission to disallow the sending of offensive material and should you consider that the material contained in a message originating in the Oireachtas is offensive you should in the first instance contact the sender. Thereafter, if necessary, you may forward a copy of the email memo to abuse@oireachtas.ie

Email memos are checked for viruses before transmission to external networks, but no liability is accepted for any damage caused by any virus transmitted by this email memo.

 

 

Beartas ríomhphoist an Oireachtais agus séanadh

Is chuig an seolaí amháin a bheartaítear meamraim ríomhphoist agus aon chomhaid cheangailte a tharchuirtear ó chóras ríomhphoist Choimisiún Thithe an Oireachtais.

D’fhéadfadh ábhar atá faoi rún agus/nó faoi phribhléid a bheith ar áireamh ann. Toirmisctear ar dhaoine nó ar eintitis, seachas an faighteoir beartaithe, an fhaisnéis seo a athbhreithniú, a atarchur, a scaipeadh ná a úsáid ar shlí eile, ná aon ghníomh a dhéanamh ar iontaobh na faisnéise seo.

Má fuair tú meamram ríomhphoist trí dhearmad, déan teagmháil leis an seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar ó gach ríomhaire agus feiste stórála.

Ní dhéantar aon chonradh a chruthú ná a fhágáil intuigthe le meamraim ríomhphoist a thagann ó chóras ríomhphoist Choimisiún Thithe an Oireachtais.

Ní gá gurb iad tuairimí Choimisiún Thithe an Oireachtais iad na tuairimí a chuirtear in iúl sa mheamram seo ná sna ceangaltáin a ghabhann leis.

De réir bheartas Choimisiún Thithe an Oireachtais, ní ceadmhach ábhar colúil a chur agus, más dóigh leat go bhfuil an t-ábhar atá i dteachtaireacht a thagann ón Oireachtas colúil, is cóir duit, ar an gcéad ásc, teagmháil a dhéanamh leis an seoltóir. Más gá, dá éis sin, is féidir leat cóip den mheamram ríomhphoist a chur ar aghaidh chuig abuse@oireachtas.ie.

Seiceáiltear meamraim ríomhphoist i gcomhair víreas sula dtarchuirtear iad chuig líonraí seachtracha, ach ní ghlactar le haon dliteanas i leith aon damáiste a dhéanfaidh aon víreas a tarchuireadh leis an meamram ríomhphoist seo.